Městská rada v úterý schválila uzavření smlouvy s dodavatelem „Úvodní studie proveditelnosti Krizového ostrovního provozu Praha“. Potřeba vybudování krizového ostrova vyplývá ze skutečnosti, že na území hlavního města nejsou k dispozici téměř žádné výrobní zdroje elektřiny, které by zajistily alespoň nejnutnější životní potřeby obyvatel v případě dlouhodobého výpadku elektrické energie, tzv. blackoutu. Kritickou situaci v zásobování Prahy elektřinou potvrdily i závěry cvičení BLACKOUT 2014, které proběhlo v Praze 26. 2. 2014.

„Krizový ostrovní provoz Praha by měl být složen ze tří zdrojů elektrické energie s celkovým výkonem 300 MW. Jednotlivé zdroje pak budou primárně zásobovat subjekty kritické infrastruktury a dále subjekty dle stanovených priorit k zachování základních funkcí Hlavního města Prahy. Zajištění krizového ostrovního provozu bude úkolem velmi náročným z časového i finančního hlediska,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy Jiří Nouza.

Dodavatel zmíněné studie vzešel z indikativní veřejné zakázky malého rozsahu. Jako nejvhodnější uchazeč byla vybrána firma ViP, spol. s r. o., jejíž nabídka nejlépe vyhověla zvoleným hodnotícím kritériím.

Předmětem plnění veřejné zakázky je posouzení technických, legislativních, ekonomických, sociálně politických a organizačních hledisek, souvisejících s možným vybudováním a zajišťováním provozu KOP Praha. Dalšími výstupy z plnění veřejné zakázky bude návrh technického řešení krizového ostrovního provozu včetně dokumentace zadávacího řízení na jeho dodávku. Studie bude současně vymezovat úlohu státních orgánů i orgánů Hlavního města Prahy v procesu vybudování KOP Praha a stane se podkladem k jednání představitelů Prahy s představiteli státu o otázkách bezpečnosti a řešení krizových situací v energetice.

Autor / zdroj: MHMP, publikováno: 16. 7. 2014