Akumulaci pitné vody pro hlavní město zajišťuje celkem 70 vodojemů s celkovým objemem 780 205 m3 vody. Tato zásoba je schopna pokrýt pouze krátkodobé výpadky elektrické energie. V případě dlouhodobého výpadku elektrické energie lze reálně uvažovat, že téměř 600 000 obyvatel Prahy, kteří jsou zásobováni vodojemy, do kterých je voda čerpána, by bylo v řádu několika hodin bez dodávek pitné vody, část z nich poměrně rychle po výpadku. Tyto vodojemy jsou zásobeny elektrickou energií z veřejné distribuční sítě a nejsou vybaveny záložními zdroji elektrické energie. Pravobřežní část Prahy by měla zajištěnu dodávku vody gravitačním způsobem, i když nelze stoprocentně tvrdit, že bez jakýchkoli výkyvů.

V tomto případě je nutné zajistit nouzové zásobování pitnou vodou lokalit s omezeným až přerušeným zásobováním. V případě uzavření odtoků z vodojemů, do kterých je přiváděna voda čerpáním z hlavního distribučního systému, by bylo možné vytvořit akumulované zásoby vody jako zdroj pitné vody pro nouzové zásobování především zdravotnických zařízení v dané lokalitě.

Omezení či výpadek dodávek pitné vody se zvlášť projeví v nemocničních zařízeních, která jsou zásobována vodou čerpáním. V rámci nouzového zásobování vodou bylo jednotlivými MČ vyčleněno 177 míst, kam bude centrálně distribuována pitná voda. Počet těchto míst a nárok jednotlivých městských částí jde zásadně nad možnosti zásobování silami IZS a Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. (dále také „PVK“). Lze se důvodně domnívat, že při distribuci omezeného počtu vody by vznikaly nepokoje mezi obyvateli, neboť není v silách IZS ani orgánů HMP a jednotlivých městských částí zajistit spořádaný výdej pitné vody.

Hlavní omezení ovlivňující činnost PVK po výpadku elektrické energie jsou následující:

  • přerušení dodávky elektrické energie pro technologické objekty a tím rozsáhlé území s přerušeným zásobováním pitnou vodou,
  • vlastní kapacity PVK pro zajištění nouzového zásobování vodou budou použity výhradně pro zajištění nemocnic a vybraných zdravotnických zařízení, k čemuž existuje přehled,
  • nedostatečná kapacita mobilních operátorů by ovlivňovala možnost komunikace zaměstnanců,
  • nelze vyloučit problémy s dopravou zaměstnanců na pracoviště.

V případě vybudování krizového ostrovního provozu v Praze by byly veškeré potřeby dodávek elektrické energie pro PVK pokryty. Pokud by však šlo o dlouhodobý výpadek dodávek elektrické energie takového územního rozsahu, že by došlo k přerušení dodávek elektřiny do Úpravny vody Káraný provozované PVK a Úpravny vody Želivka provozované společností Želivská provozní, a.s., není dodávka pitné vody provozem KOP řešitelná, neboť ani jeden z uvedených subjektů nedisponuje záložním zdrojem pro případ blackoutu a nebylo by tedy možné do Prahy pitnou vodu z těchto zdrojů vůbec dotlačit. Po posouzení této záležitosti s vedením PVS je věc řešitelná vybudováním záložního zdroje v Úpravně vody Želivka, neboť v krizové situaci je schopna zajistit výpadek Úpravny vody Káraný.

TAG: Dodávky vody